Regulamin

Regulamin Butorowego Dworu.


Doba  trwa od godziny 15:00 pierwszego dnia pobytu Gościa do godziny 12:00 dnia następnego.

§2


Gość określa czas pobytu ,a w przypadku braku określenia przyjmuje się, że pokój został wynajęty na jedną dobę .
Życzenie przedłużenia pobytu Gość zgłasza w recepcji do godziny 10:00 dnia w którym upływa termin najmu pokoju. Recepcja może nie
uwzględnić życzenia Gościa jedynie w przypadku braku wolnych miejsc. Gość nie ma prawa przekazywać zwalnianego przez siebie pokoju
innym osobom, nawet w przypadku gdy nie upłynął okres pobytu za który uiścił należną opłatę.

§3


W pokoju 2-osobowym drugie miejsce może być wynajęte innej osobie wyłącznie na życzenie lub za zgodą Gościa zajmującego pokój.

§4


Dwór zobowiązany jest do:
1. Zapewnienia warunków pełnego wypoczynku Gościa.
2. Natychmiastowej reakcji na zgłaszane uwagi i zastrzeżenia odnośnie poziomu usług, funkcjonowania urządzeń oraz czystości i porządku w dworze.
3. Nieodpłatnego świadczenia następujących usług:
-przechowywania rzeczy wniesionych do dworu
- wymiany ręczników oraz innej bielizny  wymienianej na życzenie Gościa

§5


Dwór nie ponosi odpowiedzialności za zniszczenie lub kradzież samochodu czy innego pojazdu należącego
do Gościa dworu, pozostawionego na parkingu.

Do każdego pokoju/apartamentu przeznaczone jest jedno miejsce pakingowe bezpłatnie,

za drugi oraz każdy kolejny samochód pobierana jest opłata w wysokości 20zł/doba

§6


Odpowiedzialność Dworu za utratę lub uszkodzenie rzeczy wniesionych przez Gościa do dworu regulują przepisy
art. 846-849 Kodeksu Cywilnego. Odpowiedzialność dworu podlega ograniczeniu jeżeli rzeczy nie zostały złożone do depozytu dworu
( sejf znajduje się w recepcji, usługa bezpłatna). Dwór ma prawo odmowy przyjęcia na przechowanie pieniędzy, papierów wartościowych,
cennych przedmiotów w szczególności kosztowności i przedmiotów mających wartość naukową lub artystyczną, jeżeli zagrażają one
bezpieczeństwu lub mają zbyt dużą wartość/zajmują zbyt dużo miejsca w stosunku do wielkości i standardu dworu.

§7


Osoby niezameldowane  mogą przebywać w pokoju  od godziny 7:00 do 22:00.

§8


Cisza nocna trwa od godziny 22:00 do 7:00 rano.

§9


W pokojach  nie wolno używać jakichkolwiek przyrządów lub aparatów zasilanych energią elektryczną, nie stanowiących
wyposażenia pokoi (grzałki elektryczne, czajniki, ekspresy do kawy, grzejniki, żelazka itp.).

§10


Bez zgody pracowników obsługi pięter prosimy nie przenosić wyposażenia pokoi.

§11


Na terenie dworu jest całkowity zakaz palenia tytoniu, palenie jest dozwolone w miejscach do tego wyznaczonych. Wskutek naruszenia
zakazu zostaną państwo obciążeni kosztem odświeżenia pokoju 200zł.

§12


Każdorazowo Gość opuszczając pokój powinien sprawdzić zamknięcie drzwi. Gość  ponosi materialną odpowiedzialność za
wszelkiego rodzaju uszkodzenia, działania lub zaniechania, jak również działania osób mu towarzyszących. W przypadku stwierdzenia
usterki lub uszkodzenia Gość  jest zobowiązany do poinformowania recepcji nr wew. 100 lub osobiście w recepcji Butorowego
Dworu.

§13


Na terenie obiektu jest zakaz przebywania zwierzą. W przypadku naruszenia tego pkt. Regulaminu gość może zostać poproszony o
opuszczenie ośrodka lub może zostać naliczona  kara finansową 200zł.

§14


Wymagana jest wcześniejsza rezerwacja terminu i pokoju. Rezerwacja obywa się jedynie drogą elektroniczną na adres
(apartamenty@butorowydwor.pl), telefonicznie recepcja  udziela jedynie informacji odnośnie dostępności danego terminu. Nie
gwarantujemy zapewnienia zakwaterowania osobom nie posiadającym rezerwacji. W przypadku wcześniejszej rezerwacji stosuje się
uprzednią wpłatę zadatek  w wysokości 50 % ogólnej kwoty zamówienia lub preautoryzacji karty kredytowej. Zadatek jest zwracana w
całości w przypadku, gdy nie dojdzie do realizacji usługi z winy obiektu. Zadatek przepada w całości w przypadku odwołania przez Gości
pobytu. Gość może dokonywać zmian w swojej rezerwacji najpóźniej 7 dni przed zarezerwowanym terminem, pod warunkiem zgody i
dostępność. W przypadku skócenia rozpoczętego pobytu  należy się opłata w wysokości 100% wartości rezerwacji/pobytu zgodnie z zawartą umową na wynajem pokoju/apartamentu.

§15


Przedmioty osobistego użytku pozostawione przez wyjeżdżającego Gościa w pokoju  zostaną złożone w depozycie i
przechowywane przez okres 3 miesięcy. Na pisemną prośbę gościa (list tradycyjny lub e-mail apartamenty@butorowydwor.pl) rzeczy zostaną
zwrócone na koszt Gościa.

§16


Za zgubienie karty zbliżeniowej do zamka pobierana jest opłata 50zł.

Za zgubienie pilota do bramy wjazdowej pobierana jest opłata 200zł

§17


Dwór może odmówić przyjęcia gościa, który podczas poprzedniego pobytu rażąco naruszył Regulamin wyrządzając szkodę w mieniu
Dworu lub Gości albo szkodę innym osobom albo też w inny sposób zakłócił spokojny pobyt Gości lub funkcjonowanie Dworu. Osoba
taka zobowiązana jest do niezwłocznego zastosowanie się do żądań dworu, w szczególności zapłaty za poczynione uszkodzenia i zniszczenia
oraz opuszczenie terenu obiektu.

 

§18


Gość wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych do celów meldunkowych, marketingowych oraz umieszczenia danych Gościa w
bazie danych  zgodnie z ustawą z dnia 29.10.1997r. O ochronie danych osobowych. (Dz.U. Nr 133 z 1997 r., poz. Gość ma prawo
wglądu do swoich danych osobowych oraz do ich poprawiania.

§19


Zapoznanie się z powyższym regulaminem jest obowiązkiem każdego z gości. Nieznajomość regulaminu nie zwalnia
z przestrzegania zasad w nim zawartych. Regulamin  znajduje się w każdym pokoju oraz na życzenie gościa w recepcji.

 

 

Butorowy Dwór
Salamandra 31B
34-511 Kościelisko
Tel: + 48 18 201 59 23
Tel kom: +48 882 481 144
E-mail: apartamenty@butorowydwor.pl

 
2011 Butorowy Dwór   •   Wszelkie prawa zastrzeżone
powered by mtCMSprojektowanie stronpozycjonowanie kraków